ORGANISASJON

INNSKYTERVALG SPAREBANKSTIFTELSEN BIEN
FOR PERIODEN 2020 - 2024

Stiftelsens høyeste organ, generalforsamlingen, består av åtte innskytervalgte medlemmer
og to varamedlemmer. Etter vedtektenes § 2-1 skal det årlig velges to medlemmer til generalforsamlingen for fire år.

Annet hvert år skal det i tillegg velges et varamedlem for fire år.Iht. vedtektene kunngjøres valget på stiftelsens og bankens hjemmesider samt ved oppslag i bankens lokaler.

Styrende organer: 

Styret velges av generalforsamlingen,
og består nå av:

Bente-Marie Nørgård, leder

Agnes Bergo

Pål Brun

Christian Von Trepka

Generalforsamlingen består av åtte medlemmer med to varamedlemmer som alle velges av innskyterne i Bien Sparebank ASA. Generalforsamlingen har nå følgende sammensetning:

Medlemmer:

Jostein Grosås, Sten Falkum, Henry Wengstrøm, Erling Dokk Holm, Liv Opsahl,
Siv Holen, Bente Marie Nørgaard (valgt til styreleder, trer ut av generalforsamlingen),
Siv Berg-Larsen

Varamedlemmer:

Daniel J Bekkedal, Ellen Marie Ystad

Daglig ledelse

Hans Eid Grøholt

Tlf: 911 58 955


E-post sendes til felles adresse: post@sparebankstiftelsenbien.no