I perioden 22.01.19 t.o.m 05.02.19 gjennomføres innskytervalg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Bien. Alle kunder i Bien Sparebank som tilfredsstiller vedtektenes krav til valgbarhet, og har e-postadresse innenfor valgområdet får elektroniske valgbrev med prosedyre for å stemme elektronisk. I tillegg er det anledning til å avgi stemme ved personlig oppmøte i Bien Sparebank, Dronning Mauds gate 11, Oslo.

For å lese valgkommiteens innstilling innskytevalg 2018

Sparebankstiftelsen Bien ble etablert med virkning fra 1.1.2008 som følge av omdannelse av Bien Sparebank til aksjesparebank.

Formål

Stiftelsens formål er regulert i vedtekter, og består i å eie og forvalte de aksjene den ble tilført ved opprettelsen og utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Bien Sparebank ASA. Stiftelsens formål skal videre være bidrag til allmennyttige formål

Eierskap

Stiftelsen eier ca. 72 % av aksjene i Bien Sparebank ASA. Stiftelsen er representert i bankens styre og i valgkomitéen, og utøver for øvrig sitt eierskap gjennom en fastlagt eierstrategi og kontakt med banken i henhold til «God eierstyring og selskapsledelse».

Strategi for eierskap

Stiftelsen skal ha et langsiktig perspektiv på sitt eierskap i Bien Sparebank. Som eier skal stiftelsen opptre forutsigbart og transparent. Stiftelsens vil legge vekt å ha en betydningsfull rolle som eier.

VÅRE VERDIER


Stiftelsen skal ha en langsiktig rolle
i å styrke frivillighet lokalt

Alle gaveutdelinger skal skje på en forutsigbar og transparent måte

Stiftelsen deltar i prosjekter hvor bidraget oppleves som betydningsfullt


Styrende organer: 

Styret velges av generalforsamlingen,
og består nå av:

Andreas Thorsnes, leder

Tone Bjørnov

Christian Von Trepka

Generalforsamlingen består av åtte medlemmer med to varamedlemmer som alle velges av innskyterne i Bien Sparebank ASA. Generalforsamlingen har nå følgende sammensetning:

Medlemmer:

Jostein Grosås, Asbjørn Enge, John Tore Norenberg, Gudbrand Guthus, Liv Opsahl, Elisabeth Ulleberg, Bente Marie Nørgaard,
Siv Berg-Larsen

Varamedlemmer:

Kristine Dalen

Daglig ledelse

Hans Eid Grøholt

Tlf: 911 58 955


Personvernerklæring

En personvernerklæring forteller om hvordan og hvorfor Sparebankstiftelsen
Bien samler inn og behandler personopplysninger.

For å lese hele personvernerklæringen:


E-post sendes til felles adresse: post@sparebankstiftelsenbien.no